Parlementaire vraag over Puppyhouse in Vlaams Parlement

Parlementaire vraag over Puppyhouse in Vlaams Parlement

Hermes Sanctorum is een Vlaams Parlementslid uit de regio van Leuven. Hij stelde volgende parlementaire vraag aan de Vlaamse Minister van Dierenwelzijn over Puppyhouse Boechout:

Op 22 september 2017 werd de handelszaak bvba Puppyhouse, samen met haar twee zaakvoerders, strafrechtelijk veroordeeld voor de import van pups jonger dan 8 weken. Dit is een misdrijf met bestraffing voorzien door artikel 36,17° van de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.

Mijn vraag heeft betrekking op de uitvoering van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren. In artikel 2, paragraaf 8 van dat bewuste KB wordt namelijk voorzien dat de minister op ieder ogenblik de erkenning van een inrichting kan intrekken indien deze niet langer voldoet aan de in de wet en haar uitvoeringsbesluiten gestelde voorwaarden. Acht de minister het opportuun om lastens een onderneming die strafrechtelijk veroordeeld is voor de import van honderden pups jonger dan 8 weken de administratieve procedure op te starten bedoeld in artikel 2, paragraaf 8 van het koninklijk besluit van 27 april 2007? Indien de procedure lastens bvba Puppyhouse niet zal worden geïnitieerd, wil dit zeggen dat een dergelijke onderneming nog wel voldoet aan de erkenningsvoorwaarden?”

De minister voor Dierenwelzijn, Ben Weyts, antwoordde als volgt op de vraag: “Een intrekking van een erkenning kan enkel gebaseerd zijn op vaststellingen van overtredingen van de Dierenwelzijnswet en haar uitvoeringsbesluiten, niet op een strafrechtelijke veroordeling. Beiden staan los van elkaar. Juridisch is het niet mogelijk om vandaag een erkenning in te trekken uitsluitend op basis van vaststellingen van verschillende jaren geleden. Indien de Inspectiedienst Dierenwelzijn echter voldoende nieuwe vaststellingen zou hebben om een intrekking te rechtvaardigen, dan zullen zij mij het dossier bezorgen.”