Euthanasie voor herdershond Toby nakend?

Bij beschikking, uitgesproken op 11 mei 2016, heeft de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, geoordeeld dat de burgemeester van de gemeente Maldegem geen kennelijk procedurevoorschrift heeft overtreden wanneer zij besliste dat herdershond Toby diende geëuthanaseerd te worden gelet op het risico op nieuwe bijtincidenten.

De discussie houdt onder andere verband met artikel 135, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet. Dit algemene artikel stelt dat de gemeenten tot taak hebben om, ten behoeve van de inwoners, in een “goede politie” te voorzien, waarbij dit ook inhoudt dat moet gewaakt worden over de zedelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. Specifiek kan ook opgetreden worden tegen “rondzwervende kwaadaardige of woeste dieren” die aanleiding kunnen geven tot “hinderlijke voorvallen” (artikel 135, § 2, 6° van de Nieuwe Gemeentewet).

Wanneer rechters gevraagd worden zich te buigen over beslissingen van burgemeesters die betrekking hebben op hun klassieke bevoegdheden inzake de “goede politie” – zie de Franse tekst waar sprake is van: les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police – dan zullen zij zich er altijd voor behoeden om niet op de zetel van de burgemeester te gaan zitten aangezien terecht de verwachting bestaat dat burgemeesters het best geplaatst zijn om de lokale situatie te beoordelen en in te grijpen waar nodig. Eén en ander is een uitvloeisel van het principe van de scheiding der machten.

Het is dan ook op deze grond dat de burgemeester van de gemeente Maldegem in het gelijk is gesteld, waardoor er op dit moment kan overgegaan worden tot euthanasie van Toby aangezien uitspraken in kort geding steeds “voorlopig uitvoerbaar” zijn. Dit betekent dat ook bij hoger beroep tegen de beslissing van de kort-geding-rechter de euthanasie mag plaatsvinden. Dit laatste zal dan wel op “eigen risico” zijn van de gemeente Maldegem die een schadevergoeding zou moeten betalen, mocht het Hof van Beroep van Gent de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg van Gent niet volgen. Indien wordt overgegaan tot euthanasie hangende het hoger beroep, waarbij het Hof van Beroep van Gent na de euthanasie alsnog de beslissing van de kort-geding-rechter bevestigt, dan is er uiteraard geen schadevergoeding verschuldigd door de gemeente Maldegem.

Naast deze procedures bij kort-geding-rechters, bestaat nog de mogelijkheid om de zaak voor te leggen voor de Raad van State. Hierover, mogelijks, meer in een volgende bijdrage.

Printscreen artikel HLN over herdershond Toby